Sidebar

Thông báo về việc đăng ký tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong sinh viên

1. Mục đích
- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong sinh viên;
- Tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân nâng cao cảnh giác, tránh sa vào tệ nạn ma túy, mại dâm.
2. Yêu cầu
- Sinh viên tham dự mặc trang phục lịch sự;
- Tham dự đúng thời gian qui định và đến hết chương trình;
- Đảm bảo phòng chống dịch Covid -19.
3. Nội dung
Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong sinh viên Trường ĐHSPKT.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 17h30 ngày 15/4/2022 (thứ Sáu); 
- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;
5. Quyền lợi
- Ngoài được tìm hiểu về nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong sinh viên;
- Được cấp Giấy Chứng nhận tham gia và cộng điểm hoạt động ngoại khóa.